Ultima actualizare: Martie 2019


1. Informa?ii generale

Confiden?ialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC JAC PICI SRL, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Timisoara, nr. 77, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet pici.ro. („Site-ul”)


2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Daca sunte?i client al Site-ului, SC JAC PICI SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utiliza?i Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuin?ele dumneavoastra în cadrul SC JAC PICI SRL, precum ?i orice alte categorii de date pe care le furniza?i în mod direct în contextul crearii contului de utilizator, în contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.


Daca pentru a va crea cont de utilizator pe Site, utiliza?i contul dumneavoastra de Facebook sau Google, SC JAC PICI SRL va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.


În cazul în care alege?i sa va crea?i cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail în baza careia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finaliza?i comanda, adresa de e-mail ?i celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC JAC PICI SRL, iar contul creat va fi ?ters automat.


2.2. Daca sunte?i vizitator al Site-ului, SC JAC PICI SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furniza?i în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furniza?i în cadrul sec?iunii de contact / întrebari / reclama?ii, în masura în care ne contacta?i în acest fel.


3. Scopurile ?i temeiurile de prelucrarii

3.1. Daca sunte?i client al Site-ului, SC JAC PICI SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:


– pentru desfa?urarea rela?iei contractuale dintre dumneavoastra si SC JAC PICI SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastra ?i SC JAC PICI SRL, definit în cuprinsul Termenelor ?i Condi?iilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecin?a imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra ?i SC JAC PICI SRL.


– pentru îndeplinirea obliga?iilor legale care incumba SC JAC PICI SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obliga?iilor în materie fiscala, precum ?i în materie de arhivare.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara în baza unor obliga?ii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecin?a imposibilitatea SC JAC PICI SRL de a respecta obliga?iile legale care îi revin ?i deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.


– pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de SC JAC PICI SRL, prin intermediul Site-ului.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consim?amântul dumneavoastra, daca alege?i sa-l furniza?i.


Va pute?i exprima consim?amântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casu?ei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sec?iunea Informa?iile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale pute?i folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale. În plus, pute?i sa va dezabona?i prin accesarea sec?iunii Informa?iile contului meu.


Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consim?amântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.


– în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de func?ionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatiri experien?ei oferite pe Site.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC JAC PICI SRL de a îmbunata?ii permanent experien?a clien?ilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.


3.2. Daca sunte?i vizitator al Site-ului, SC JAC PICI SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:


– pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de SC JAC PICI SRL, prin intermediul Site-ului.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consim?amântul dumneavoastra, daca alege?i sa-l furniza?i.


Va pute?i exprima consim?amântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea ?i bifarea casu?ei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale pute?i folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.


Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consim?amântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.


– pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul ?i a îmbunatatii experien?a dumneavoastra oferita pe Site.


Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC JAC PICI SRL de a asigura func?ionarea corecta a Site-ului, precum ?i pentru a îmbunata?ii permanent experien?a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclama?ii.


Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.


4. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, SC JAC PICI SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus.


În cazul în care sunte?i client, vom prelucra datele dumneavoastra pe întreaga durata a raporturilor contractuale ?i ulterior conform obligatiilor legale care revin în sarcina SC JAC PICI SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).


În situatia în care sunte?i client ?i va exercita?i op?iunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul ?tergere cont din sec?iunea Informa?iile contului meu, SC JAC PICI SRL va interpreta aceasta ac?iune ca op?iunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va ?inem la curent despre produsele ?i serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, daca alege?i sa va ?terge?i contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri ?i/sau sms-uri de acest gen. Totu?i, dorim sa va informam ca ?tergerea contului nu va avea ca efect automat ?tergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul în care dori?i sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca dori?i ?tergerea datelor, va pute?i exercita drepturile detaliate la punctul 7. de mai jos. În cazul în care solicita?i stergerea contului, însa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi înregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.


Daca va retrage?i consim?amântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC JAC PICI SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfa?urate de SC JAC PICI SRL pe baza consim?amântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.


5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC JAC PICI SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre ter?e persoane sau entita?i care sprijina SC JAC PICI SRL în desfa?urarea activita?ii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autorita?ile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:


– pentru administrarea Site-ului;

– în situa?iile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilita?i persoanelor vizate, ob?inute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promo?ionale organizate de catre SC JAC PICI SRL prin intermediul Site-ului;

– pentru men?inerea, personalizarea ?i îmbunata?irea Site-ului ?i a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea, monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguran?a ?i autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în condi?iile ?i limitele prevazute de lege;

– atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.


6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre SC JAC PICI SRL pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.


7. Drepturile de care beneficia?i

În condi?iile prevazute de legisla?ia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficia?i de urmatoarele drepturi:


– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activita?ile de prelucrare efectuate de catre SC JAC PICI SRL, conform celor descrise în prezentul document;


– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob?ine confirmarea din partea SC JAC PICI SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ?i detalii privind activita?ile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;


– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a ob?ine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre SC JAC PICI SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ?i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.


– dreptul la ?tergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

a. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b. în cazul în care este retras consim?amântul ?i nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c. în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii ?i nu exista motive legitime care sa prevaleze;

d. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale;

f. datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societa?ii informa?ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitarii de ?tergere a datelor, SC JAC PICI SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) ?i sa continue în aceste condi?ii prelucrarea pentru scopuri statistice;


– dreptul la restric?ionarea prelucrarii în masura în care :

a. persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b. prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utilizarii lor;

c. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan?a; sau

d. persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.


– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obi?nuit ?i într-un format u?or de citit, precum ?i (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC JAC PICI SRL catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condi?iile prevazute de lege;


– dreptul la opozi?ie – în ceea ce prive?te activita?ile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

a. în orice moment, din motive legate de situa?ia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC JAC PICI SRL sau în temeiul interesului public, cu excep?ia cazurilor în care SC JAC PICI SRL poate demonstra ca are motive legitime ?i imperioase care justifica prelucarea ?i care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor ?i liberta?ilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan?a;

b. în orice moment, în mod gratuit ?i fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.


– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activita?i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;


– dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instan?elor competente, în masura în care considera?i necesar.


Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate ?i pentru a va exercita drepturile men?ionate mai sus, va rugam sa va adresa?i la adresa de email: [email protected]


Aceasta pagina de internet folose?te fi?iere de tip cookie. Pentru mai multe informa?ii cu privire la modul în care se folosesc aceste fi?iere, va rugam sa accesa?i urmatorul link: Politica privind fi?ierele cookies.